විදෙස් මූලාශ්‍රවලින් වාණිජ ණය ලබාගැනීම නිසා ඇතිවූ ආර්ථික අර්බුධය.

0
481

විදෙස් ණය ලබාගත යුත්තේ ඉතාමත්ම ප්‍රවේශමෙනි. මේ ණය ගෙවීම සඳහා විදෙස් විනිමය මිලදී ගැනීමට සිදුවන නිසා විනිමය අනුපාතයේ සුළු වෙනසකින් වුවද ණය බර විශාල වශයෙන් වෙනස් විය හැක.රුපියල බාල්දු වීම  හේතුවෙන් විදෙස් ණය දෙගුණ වී ඇත

 

මුදල් අමාත්‍යාංශයේ වාර්තාවලට අනුව 2008 සිට 2027  දක්වා විදෙස් ණය හා පොලී ගෙවීම්   පහත සඳහන් ආකාරයට විය.

2008 – ඇ.ඩො. මිලියන 881
2009 – ඇ.ඩො. මිලියන 1,041
2010 – ඇ.ඩො. මිලියන 826
2011 – ඇ.ඩො. මිලියන 971
2012 – ඇ.ඩො. මිලියන 1,620
2013 – ඇ.ඩො. මිලියන 1,160
2014 – ඇ.ඩො. මිලියන 1,306

2015 – ඇ.ඩො.මිලියන 2,828
2016 – ඇ.ඩො.මිලියන 2,104
2017 – ඇ.ඩො.මිලියන 2,932
2018 – ඇ.ඩො.මිලියන 2,891
2019 – ඇ.ඩො.මිලියන 3,217

2020 – ඇ.ඩො.මිලියන 3,699

2021 – ඇ.ඩො.මිලියන 3,344

2022 – ඇ.ඩො.මිලියන 7

පුරෝකථන

2023 – ඇ.ඩො.මිලියන 14
2024 – ඇ.ඩො.මිලියන 17
2025 – ඇ.ඩො.මිලියන 21
2026 – ඇ.ඩො.මිලියන 24